Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

 

REFERAT v. David Høen-Beck

Generalforsamling 14-03-2011

Antal fremmødte: 27 (inkl. bestyrelse).

 

1.  Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslår Anders Egø (CN 18), der gerne løser opgaven, hvilket bifaldes af forsamlingen. Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år

 

Bestyrelsen præsenteres. Arbejdet omkring beskæring af bevoksningen ved Ladegårdsparken og det planlagte multihus ved Ladegårdsparken omtales. Bestyrelsen har aktivt pr. brev udtrykt bekymring om multihus i vores nærområde. Det nævnes, at kommunen ikke rydder D-veje, og at den hårde frost har været hård ved asfaltbelægningen. Sommerfesten var en succes, der var 80 fremmødte på trods af kort varsel. Fastelavnsfesten var også en succes, der var ca. 100 børn og 100 voksne. Restancebetalinger nævnes, de er inddrevet.

 

Bibs Egø (CN 18) supplerer med, at hun har været med nede og aflevere indsamlede underskrifter mod bygningen af multihus tæt på vores grundejerforeningen.

 

Beretningen godkendes uden spørgsmål.

 

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Udsendte regnskab gennemgås af kasserer Lars Jensen.

 

Per Madsen (BA 134) spørger om, hvorfor der på grønne områder kun er brugt ca. halvdelen af det budgetterede. René Grønborg forklarer, at vi er overgået til at betale pr. regning, hvilket har vist sig billigere end en fast årlig aftale.

 

Det reviderede regnskab bliver godkendt.

                                           

4.         Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne, samt betalingsmåneder

 

    1. Forslag om nødvendig reparation af asfalt omkring brønde på de private fællesveje (stikvejene) på Ejler Urnesvej og Claus Norbys Vej. Tilbud indhentet på 115.000 kr.

 

Skaderne præciseres ved René Grønborg på spørgsmål fra salen. Vejene har været gennemgået med entreprenør.

Benny Nielsen (BA 32) efterspørger, at grundejerforeningen desuden adspørger kommunen om asfaltering af de veje, kommunen har ansvaret for, herunder Barsebæk. René vil besigtige området og evt. rette henvendelse til kommunen.

 

Forslaget vedtages, ingen stemmer imod.

 

    1. Forslag om afsættelse af et rammebeløb på 20.000 kr. til snerydning på alle klasse D-veje i grundejerforeningen sv. t. 8 rydninger.

 

De veje, det drejer sig om, præciseres på opfordring fra salen. Det er kun den store hovedvej af Peder Billesvej, der er C-vej og ikke D-vej.

 

Forslaget vedtages, 1 stemme imod.

 

 

    1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 900 kr.

 

Forslaget vedtages, ingen stemmer imod.

 

5.         Forslag fra medlemmerne

 

Ingen indkomne forslag.

 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

    1. Valg af formand

                                          i.    Claus T. Degn (PB 144) afgår efter tur, villig til genvalg, vælges.

 

    1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

                                          i.    Lars Jensen (PB 47) afgår efter tur, modtager ikke genvalg, Anders Egø (CN 18) opstiller og vælges.

                                        ii.    Martin Nielsen (PB 78) afgår efter tur, er villig til genvalg, vælges.

 

7.  Valg af suppleant til bestyrelsen

 

Anders Egø afgår efter tur. Eva Heinrichson (BA 116) opstiller og vælges.

 

8.  Valg af revisor

 

Kurt Andersen (EU 69) afgår efter tur, villig til genvalg – genvalgt.

 

9.  Valg af revisorsuppleant

 

Eva Heinrichson (BA 116) afgår efter tur. Thyge Dam (BA 94) opstiller og vælges.

 

10.      Eventuelt

 

Der spørges om Knudstien kan overgå som skolesti til kommunen. René Grønborg angiver, at det ikke er nogen mulighed.

Der ønskes gjort noget ved, at biler, der ikke hører til i grundejerforeningen, parkerer på vendepladser på Claus Norbysvej. Forskellige muligheder vendes, bl.a. skiltning, hvilket der er enighed om, er en mulighed.

Planerne omkring multihuset skitseres af Bibs Egø, herefter løs debat om emnet. Grundejerforeningen er bekymret for om projektet bliver til gene for vores medlemmer. Der henvises igen til indsigelsen gjort overfor kommunen af bestyrelsen.

Gangstien gennem Claus Nordbys Vej og muligheden for trafiksanering her vendes endnu engang. Det foreslås at undersøge muligheden for en lav bom til passage for gående, men uden mulighed for motoriseret gennemkørsel. Dette harmonerer dog ikke med den nylig vedtagne kommunale stiplan.