Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat fra generalforsamlingen den 27. marts 2007

1)    Valg af dirigent: Flemming Thorup blev valgt. Flemming konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2)    Formandens beretning. Formanden forlagde sin beretning som efterfølgende blev godkendt.

3)    Forelæggelse af regnskab for 2006 og budget for 2007. Kassereren forelagde regnskabet som blev godkendt. Efterfølgende blev budgettet for 2007 forelagt. Dette blev ligeledes vedtaget

4)    Bestyrelsen havde foreslået et kontingent på 600 kr. årligt. Dette blev godkendt.

5)    Følgende forslag var kommet fra Inge og Jørgen Yssing: ”Vedr. ”skoven”: arealet mellem Barsebæk og Ladegaardsparken. I år 2001 skrev vi medsendte brev, som blev meget velvilligt modtaget. Der var dengang også andre der påpegede problemet på grundejerfoeningsmødet. Andre skrev at det ikke kunne være rigtigt, at der ud for nr. 72 hænger træer hen over halvdelen af vejen. Der skete imidlertid ikke mere, og vi henvendte os selv til Ladagaardsparkens (nu nye) formand som behandlede os meget nedladent. Spurgteom vi virkelig havde tænkt os, at de ville ofre penge på, at vi i Barsebæk skulle have lys i stuerne. For os der bor ud til Barsebæk er bladene et problem, men det kan vi da leve med, men at træerne bliver højere og højere, samtidig med, at arealet bliver tættere og tættere, gør os meget kede af det. Vi fik den besked af formanden, at vi kan henvende os til bestyrelsen for Ladegaardsparken. Her er det så vi gerne vil bede om, at man får skrevet et brev vedr. emnet, og at så mange som muligt skriver under på det. Selv om det ikke genere de sidste huse på stikvejene vil vi gerne appellere til, at I er solidariske.

Samtidig har vi også bedt kommunen om at få fjernet bænken som er opstillet i området. Sommeraftner og
nætter er der en frygtelig larm. Bl.a. i form af knallerter der bliver gasset op i en uendelighed. Kommunen siger
at det er Ladegaardsparkens og Ladegaardsparken siger at det er kommunens Hvis det er Ladegaardsparkens
bænk må det vil være naturligt, at den bliver opstillet længere inde i deres område. Så kan vi måske også
undgå, at de unge mennesker står og banker på transformerstationen, så det buldrer i hele området. ”

Vedr. skoven blev det besluttet at Inge og Jørgen sørger for en underskriftsindsamling fra beboerne i
Barsebæk vedr. beskæring af træerne. Underskrifterne samt udkast til brev til Ladegårdsparken sendes til
formanden for bestyrelsen der står som officiel underskriver af brevet.
Vedr. bænken Vi kan som udgangspunkt ikke gøre noget da der er tvivl om hvis bænken er (Ladegårdsparken
eller kommunen). Inge og Jørgen kommer med udkast til et brev som stiles til kommunen og sender dette til
formanden. Bestyrelsen sender det herefter til kommunen.

Følgende forslag var kommet fra Werner Novotny:
A)
I Ladegaards-Posten Nr. 5/2006 omtaltes problematikken med gøende hunde, og relevante paragraffer fra "Lov
om hunde" blev heri gengivet. Tak til bestyrelsen for denne glimrende indsats.

Desværre er der fortsat store problemer med meget generende hundegøen og -tuden i nabolaget, på alle
tidspunkter af døgnet.

Med teksten af § 4. i "Lov om hunde" som forbillede, foreslåes derfor tilføjet en ny bestemmelse i
grundejerforeningens vedtægter med følgende ordlyd:
"Forstyrrer en hund, der holdes på et medlems ejendom, de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende
gøen eller tuden, kan ethvert heraf forulempet medlem indgive klage derover til grundejerforeningens
bestyrelse. Bestyrelsen skal herefter give hundebesidderen påbud om at holde hunden indelukket eller, hvis
denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at få den fjernet.
Bliver bestyrelsens påbud ikke taget til følge skal bestyrelsen indgive meddelelsen herom, samt den (de)
modtagne medlemsklage(r) til politiet.

B)
Udlevering af et kopisæt af grundejerforeningens gældende (ajourførte) vedtægter:
a) til alle medlemmer,

b) subsidiært kun til de medlemmer der ønsker det (fx. ved påtegning på en ved nærværende generalforsamling
fremlagt rekvireringsliste).

C)
Udlevering af et kopisæt af kontrakten mellem bestyrelsen og TDC Kabel TV vedr. levering af TV-og
Radiokanaler:
a) til alle medlemmer,
b) subsidiært kun til de medlemmer der ønsker det (fx. ved påtegning på en ved nærværende generalforsamling
fremlagt rekvireringsliste).

D)
Som oplæg til den ekstraordinære generalforsamling d. 19.04.2006 nævntes i Ladegaards-Posten Nr. 2/2006
anførte månedlige abonnementspriser for de forskellige pakkeløsninger fra TDC Kabel, og det blev endvidere
oplyst, at disse bl.a. var inkl. CopyDan-afgift.

Oplyst ved eo. general-

Krævet af TDC Kabel TV

forsamling d. 19.04.2006:

d. 03.02.2007:

 

Grundpakke:

ca. kr. 150,-

kr. 148,45

fald:

1,03 %

Mellempakke:

ca. kr. 220,-

kr. 239,20

stigning: 8,72 % !

Fuldpakke:

ca. kr. 290,-

kr. 317,21

stigning: 9,38 % !

 

Som det kan ses af foranstående, må der nu konstateres store stigninger i de månedlige abonnementspriser for mellempakken og fuldpakken.

I det forelagte budget for 2007 (jfr. Ladegaards-Posten Nr.1/2007) er der bl.a. anført en post på kr. 3000,-for CopyDan mv., men efter det oplyste skulle denne afgift jo være med i abonnementspriserne.

Vedr. A: Da der er lovgivning på området vil bestyrelsen ikke gøre yderligere. Werner henviste til deklarationen, men fik at vide at denne var aflyst da lokalplanen blev vedtaget i sin tid. Vedr. B+C: Det var muligt at skrive sig på en liste med e-mailadresser hvorefter Morten Jarlfeld ville sende både TDC aftale og vedtægter til dem der måtte ønske dette.

Vedr. D: vedr. prisstigningen er der tale om helt almindelig pristalsregulering. Udgiften til CopyDan er en efterregulering for 2006 der først forventes at komme i 2007.

6)   Valg af bestyrelsesformand samt bestyrelse: Bestyrelsen indstillede Camilla Willemoes Larsen som formand. Camilla blev valgt. Da Camilla var blevet formand var der nu 2 valg til bestyrelsen: Camilla W Larsen og Klaus Møgelvang: Lars Jensen og Claus T. Degn blev valgt.

7)   Valg af suppleant: Martin Nielsen blev genvalgt.

8)   Valg af revisor: Kurt Andersen blev genvalgt

9)   Valg af revisorsuppleant: Anders Egø blev genvalgt

10) Eventuelt: Den afgående formand Helge Flott takkede for godt samarbejde gennem årene. Der blev spurgt til hvor højt/lavt evt. paraboler måtte hænge. Bestyrelsen henviste til lokalplanen.