Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat af Generalforsamling

Holbæk Slot Ladegaards Grundejerforening

MegaBowl, Mellemvang 5, 4300 Holbæk, torsdag d 27.03.2008 kl. 19:30

Antal fremmødte: 26 (inkl. bestyrelse + dirigent)

Referent: Morten Jarlfeldt

1) Valg af dirigent

Helge Flott blev valgt som dirigent.
Helge takkede for valget, og kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. Hertil var
der ingen protester.

2) Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning for bestyrelsens arbejde det forgangne år.

Kommentarer til beretningen:

Der blev spurgt om hvorvidt det var Ladegårdsparkens ansvar at beskære de træer der står på området ud til
Barsebæk, og om det ikke var kommunens. Hertil svarede formanden, at området var Ladegårdsparkens, og
at de ikke agter at fælde træerne helt, men vil naturligvis beskære i det omfang det er lovpligtigt i forhold til
befærdet vej mv.

Der blev spurgt om vi stadig betalte strøm til antenne-anlægget. Hertil svarede formanden, at der har været
en elektriker og, for TDC Kabel TV’s regning, slutte strømmen retmæssigt til det nye anlæg, således at der
ikke længere er strøm i de gamle kabelskabe fra forrige programfordelingsanlæg. Disse gamle kabelskabe er
ydermere blevet fjernet (for grundejerforeningens regning).

Nyindflyttede i Barsebæk nr. 50 kunne fortælle at der havde været advokat ude for at kigge på resultatet af
fældningen/renoveringen af stykket af Knudstien der går op til legepladsen. Dette stykke støder op til Barse-
bæk 50’s grund, og som et resultat af fældningen kan man kigge direkte ned i haven til nr. 50. Advokaten har
kunnet konstatere at fældningen ikke er gået retmæssigt til, da man bl.a. har fældet en del af beplantningen
der stod i skellet – formanden undersøger, i samarbejde med de nyindflyttede i Barsebæk 50 muligheden for
at plante noget hæk på dette stykke, for at undgå at haven er helt blottet ud til Knudstien.

Der blev rejst spørgsmålet om hvorvidt det er muligt at gøre noget ved knallert-trafikken på Knudstien. Der
var flere forslag, bl.a. omkring trafik-bump på selve stien. Der blev argumenteret for og imod at prøve at få
kommunen til at overtage stien som offentlig sti. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene, og se på
eventuelle muligheder for at begrænse knallert-trafikken på Knudstien.

Generalforsamlingen kunne godkende formandens beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for det forgangne år. Se regnskabet i Ladegårdsposten nr. 2,

38. årgang.

Kommentarer til regnskabet:

Der blev spurgt om, hvorfor der er afsat 12.000 til juletræsfest, i stedet for de 6.000 der var afsat sidste år. Hertil svarede kassereren at det er fordi vi endnu ikke har afregnet forrige juletræsfest helt, derfor denne hensættelse.

Ligeledes blev spørgsmålet omkring Knudstien rejst igen, og nogle syntes det var meget at afsætte 75.000 til vedligeholdelse af grønne områder. Man talte endnu en gang om muligheden for at få kommunen til at overtage området som offentlig sti.

Generalforsamlingen kunne godkende regnskabet.

4) Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne samt betalingsmåned.

a. forslag om renovering af skråning på Knudstien Det foreslås at vi udskifter knækfliserne med stolper af lærketræ, således at vi ikke risikerer yderligere knækfliser der falder ud på Knudstien, og er til genstand for unge vandalers leg/hærværk, der resulterer i at der ligger knækfliserne ligger spredt ud på Knudstien til fare for cyklister og andre trafikanter på stien.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

b. forslag om rensning/maling af legeplads Generalforsamlingen godkendte forslaget.

5. Forslag fra medlemmerne Der var ingen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlem(mer)

Næstformand Morten Jarlfeldt afgik efter tur, og ønskede ikke genvalg. Der skulle derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem. David Høen Beck, Peder Billesvej 62 blev valgt ind i bestyrelsen.

7. Valg af suppleant

Da Martin Nielsen indtrådte i bestyrelsen, som følge af Camilla Willemoes’ aftrædelse på første bestyrelsesmøde, skulle der vælges en ny suppleant. Claus Stenmose, Barsebæk 86, blev valgt ind som suppleant.

8. Valg af revisor Kurt Andersen genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant Anders Egø genvalgt

10. Eventuelt

Werner Novotny har haft problemer med en hund der gør. Politiet har nu været på sagen, og Werner har oplevet at det har hjulpet.

Der blev nævnt at tiderne for hvornår man må bruge motoriserede larmende haveredskaber er uhensigtsmæssige. Bl.a. er det svært at få slået græsset mellem kl. 10.00 og kl. 12.00 om søndagen, da duggen stadig ikke helt er forsvundet. Bestyrelsen vil overveje om tiderne skal laves om, sådan at tidsrummet måske bliver rykket til, eller udvidet til at omfatte eftermiddagen.