Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

REFERAT v. David Høen­Beck

Generalforsamling 24­03­2009

Antal fremmødte: 40 (inkl bestyrelse (-Rene Grønborg) + dirrigent)

1. Valg af dirigent

Klaus Ole Møgelvang vælges. Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år

Fremlagt af formanden og godkendt uden spørgsmål.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget 2009

Udsendte regnskab blev gennemgået af kasseren.

Anders Egø havde spørgsmål om posterne mht. legepladsen. De er opdelt på 2 regninger fra henholdsvis maler og tømrer, hvorfor den ene post figurerer i 2009. Bibsen Egø havde spørgsmål om rensning af rensebrønde. Det blev fremlagt at ansvaret for rensning nu var overgået til grundejerforeningen. Novotny spurgte om hvorfor kommunen ikke længere bestrider dette, og det er et spørgsmål om besparelser. Ove Andersen fik udspecificeret hvad diverse dækker. Ejvind Larsen stillede spørgsmål om ændringen af posten for rensning af rensebrønde fra 30.000 til 2.000 kr. på 1. og andet udkast af budgettet. Ændringen skyldes, at der ved 2. udkast var indhentet tilbud, der viste sig billigere end bestyrelsens første skøn.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

Budget 2009 fremlagt.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne, samt betalingsmåneder

1. Forslag om opsparing til fremtidig renovering af Knudstien.

2. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 1100 kr.

 

Der blev stillet spørgsmål til om nødvendigheden af, at stien er belagt med asfalt. Det blev pointeret, at det ville blive dyrt at omlægge til grus, og at det ville blive meget dyrere allerede næste år, samt at kommunens snerydningsordning formentlig ville bortfalde, hvis der ikke er fast belægning. Der blev adspurgt til, om kommunen er forelagt muligheden for at de overtager stien. I lyset af andre henvendelser, hvor kommunen har understreget deres begrænsede økonomi, er der ikke rettet henvendelse angående dette. Flere medlemmer talte for, at dette blev gjort.

Af den oprindelige dagsorden fremgik det at bestyrelsen foreslog at der skete en opsparing til en fremtidig renovering af Knudstien og en heraf følgende kontingentstigning (1).

Efterfølgende blev der til foreningens medlemmer fremsendt et nyt forslag. Dette forslag gik på en konkret renovering af Knudstien med deraf følgende kontingent på 1.100 kr (2).

Generalforsamling godkendte at behandle det senere fremsendte forslag, selvom det ikke var udsendt iht. vedtægterne.

Generalforsamlingen (afstemning ved håndsoprækning 29 for, 11 mod) tiltrådte således et kontingent på 1.100 kr. under forudsætning af ,at Knudstien blevet renoveret i indeværende budgetår. Kontingentbetaling pr 01.05.2009.


 

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af formand
Claus T. Degn afgår efter tur, villig til genvalg – genvalgt.

Valg af øvrige medlemmer Lars Jensen afgår efter tur, villig til genvalg – genvalgt. Martin Nielsen afgår efter tur, villig til genvalg – genvalgt.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Anders Egø, Claus Norbysvej 18 opstiller og vælges.

8. Valg af revisor

Kurt Andersen Ejler Urnesvej 69 afgår efter tur, villig til genvalg – genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant

Anders Egø afgår efter tur.
Eva Heinrichson, Barsebæk 116 opstiller og vælges.

10. Evt.

Der ønskes affaldsstativer på Knudstien. Der ønskes skilt med knallertkørsel forbudt på nogle af stikvejene på Ejler Urnesvej og Claus Norbysvej og/eller genetablering af bom ved Claus Norbysvej 22. Barsebæk 18 oplevede 08.03.2009 og 09.03.2009 banken på ruderne inde fra haven. Politiet blev kontaktet. Flere medlemmer har oplevet dette. Der er almindelig utryghed, og blev snakket om at lave naboaftaler. Træhøjde mod Barsebæk diskuteres. Der er rettet henvendelse til kommunen, som ikke kan hjælpe. Der er åbenbart nye retningslinier efter en nyligt afsagt dom, som bestyrelsen vil undersøge nærmere. Det blev præciseret at alle vejene Claus Norbysvej, Ejler Urnesvej, Barsebæk (inklusive stikveje) og Peder Billesvej (inklusive stikveje) er offentlige veje. Stikvejene på Claus Norbysvej samt Ejler Urnesvej er private fællesveje.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til efter Knudstiens istandsættelse, at søge Knudstien
optaget som offentlig sti.

Bestyrelsen vil tage ovenstående oplæg med i det kommende bestyrelsesarbejde.