Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Holbæk Slot Ladegaards Grundejerforening

.

REFERAT v. David Høen-Beck Generalforsamling 22-03-2010

Antal fremmødte: 45 (inkl. bestyrelse (% Lars Jensen))
CN nr. 18 medbringer fuldmagt fra CN 14.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Klaus Ole Møgelvang, der vælges. Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år

Bestyrelsen præsenteres. Asfalteringen af Knudstien nævnes. Knækkede fliser nævnes
og kommunens formentlige manglende økonomi til at udbedre skaderne nævnes.
Juletræsfest og Fastelavnsfest nævnes, herunder det mindre fremmøde til juletræsfesten.
Restancebetalinger nævnes.
Godkendt uden spørgsmål.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Udsendte regnskab blev gennemgået af formanden i kasserens fravær. Det reviderede regnskab blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne, samt
betalingsmåneder

a. Forslag om afsættelse af et rammebeløb på 30.000 kr. til fældning af træer i skovstykket mellem Ladegaardsparken og Barsebæk.

Trækkes af bestyrelsen med henvisning til vedtægternes § 6. Historikken
omkring forløbet gennemgåes og der spørges til holdninger omkring
problematikken.

Erik Nielsen, EU 59 synes de involverede grundejere skal stå for regningen
selv.
Jens Kristensen, B 120 er for at hjælpe grundejerne.
Arne Kristiansen, EU 17 foreslår en håndsoprækning om emnet.
Kastholm, B 124 adspørger til kommunens forpligtelser.
Ove Andersen, PB 35 synes økonomien bør ligge hos de generede grundejere.
Jens Kristensen, B 120 efterspørger en cirkapris.
Jørgen Brandstrup, EU 22 henviser til at der tidl. har været lignende
problemstillinger.
Yssing B 72 synes der er en stemning i foreningen, hvor Barsebæk bliver
overset.
Bibsen Egø CN 18 efterlyser igen en konkret pris, man kan forholde sig til.
Denne er ca. 500-1000 kr. pr. træ, ca. 50 træer, oplyser formanden.

Arne Frederiksen, EU 24 foreslår vi tager en håndsoprækning om hvorvidt,
bestyrelsen overhovedet skal gå videre med sagen.
Dirigenten præciserer, at forslaget er trukket tilbage, men summerer op og
foreslår, at den dialog der er opstartet med Ladegaardsparken fortsættes. Der
er generel opbakning til dette.

b. Forslag om årlig opsparing på 50.000 kr. til fremtidig renovering af asfalt på stikvejene på Claus Norbysvej og Ejler Urnesvej.

Problematikken fremlægges af formanden.
Beboere på vejene bidrager med beretninger om asfaltens forfatning.
Grundejerforeningens ansvar for stikvejene præciseres.
Der efterlyses en cirkapris, der groft anslås til 200.000 kr. Aktuel
kvadratmeterpris er ca. 130 kr. pr. m2.
Det præciseres at beløbet skal vedtages hvert år på generalforsamling.
Tidshorisont efterlyses. Dette er afhængigt af vind og vejr, oplyser René
Grønborg.
Dirigenten opsummerer, at der generelt synes at være opbakning til forslaget.

c. Forslag om at juletræsfesten, på grund af manglende tilslutning, ikke afholdes længere men erstattes af et sommerarrangement.

Martin Nielsen fremlægger at prisen for juletræsfesten pr. barn er over 300 kr.,
da fremmødet er begrænset.
Der var opbakning til forslaget.

d. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 900 kr.

Det præciseres at de 30.000 foreslået under punkt a), som nu er trukket tilbage, er inkluderet i denne pris, men at bestyrelsen fastholder beløbet på 900 kr. Beløbet vedtages til én årlig betaling.

5. Forslag fra medlemmerne (disse skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2010).

                Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

David Høen-Beck afgår efter tur, villig til genvalg -genvalgt

René Grønborg afgår efter tur, villig til genvalg -genvalgt

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

                Anders Egø CN 18 afgår efter tur, villig til genvalg -genvalgt

8. Valg af revisor

                Kurt Andersen EU 69 afgår efter tur, villig til genvalg – genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant

Eva Heinrichson, B 116 afgår efter tur, villig til genvalg – genvalgt

 

10.Eventuelt

René Grønborg efterlyser hjælp til problemet med mange hundeefterladenskaber.
En beboer påpeger problemer med manglende snerydninger.
En beboer har hørt, der skulle startes en knallertklub i Ladegaardsparken, og er bekymret
for beliggenheden. Det kunne ikke konkretiseres mere nøjagtigt.
Der stilles spørgsmål, om det er muligt at lukke vores område af oppe ved
Ladegaardsparken, således at BA og EU har udkørsel via PB. Bestyrelsen supplerer med,
at der arbejdes på at trafiksanere PB og at man arbejder med emnet til næste GF.
En beboer foreslår at der ved indflytning fremsendes information om vedtægter og lign.
Det foreslåes at Ladegaardsposten påføres foreningens hjemmesideadresse.