Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

 

REFERAT v. David Høen-Beck

Generalforsamling 12-03-2012

         Antal fremmødte:  36 (inkl. bestyrelse).

 

1.       Valg af dirigent

          Bestyrelsen foreslår Møgelvang (PB 66), der vælges. Generalforsamlingen konstateres lovligt
         
indkaldt. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

2.       Beretning fra bestyrelsen om foreningens virk­somhed det forløbne år

          Bestyrelsen præsenteres. Anders Egø er fraværende pga. sygdom. Multihuset i Ladegårdsparken
          og sneordningen, der ikke blev anvendt omtales.

          Sommerfesten var en succes, der var 90 fremmødte. Fastelavnsfesten var også en succes, der
          var ca. 100 børn og voksne.

          Restancebetalinger nævnes, de er inddrevet.

          Beretningen godkendes uden spørgsmål.

 

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til god­kendelse

          Udsendte regnskab gennemgås af formanden.

          Der spørges til budgettet 2012, hvilket bliver gennemgået senere.

          Det reviderede regnskab bliver godkendt.

                                           

4.       Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne, 
          samt betalingsmåned­er

          a.      Forslag om fortsat opsparing til asfaltering af de private fællesveje (stikvejene) på 
                  Ejler Urnesvej og Claus NorbysVej.

          b.      Forslag om at i lighed med 2011 at afsætte et rammebeløb på 20.000 kr til snerydning på
                  alle klasse D-veje i grundejerforeningen svarende til 8 rydninger.

          c.      Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 900 kr.

          Madsen, (BA 34) foreslår lys på Knudstien. René Grønborg vil undersøge med kommunen om de
          kan opsætte belysning.

          Ove Andersen (PB 33)  stiller spørgsmål om det overhovedet er nødvendigt at
          asfaltere stikvejene. Det bliver præciseret på, hvilke veje vi har vedligeholdelsespligt,
          nemlig de 9 stikveje på EU og CN, og hvorfor det er vurderet at være billigere at lave dem 
          nu frem for senere.

          Der spørges til om det ikke kan svare sig at vente med asfaltering til vi har penge til alle
          stikvejene. René Grønborg forklarer, at vi er blevet anbefalet at reparere så meget som
          muligt hurtigst muligt for ikke at fordyre udgifterne.

          Erik Nielsen (EU 59) siger, at mere hækkeklipning vil forlænge asfaltlevetiden.

          Oscar Ditlevsen (PB 134) ønsker præcisering af det tidligere tilbud på asfalteringen, vi fik for
          2 år siden på 115.000. Det var et tilbud på et mindre antal veje i den forfatning de havde
          dengang og en aftale som firmaet i øvrigt ikke kunne overholde.

          Der stilles forslag om fælles betaling for fælles snerydning af fortove og stikveje. Det forklares,
          at bestyrelsens forslag om snerydningen går ud på netop dette på nær fortovene.

          Det anmærkes, at en af kloakkerne på EU midt på vejen er sunket. René Grønborg vil anmode
          kommunen om at se på det.

          Jens Kristensen (BA 120) spørger om de 20.000 kr. for snerydning ikke kunne være et
          engangsbeløb for rydning for en hel sæson. Andre har til sammenligning fra andre grundejer-
          foreninger fundet at vores ordning er yderst billig. René Grønborg kan fortælle, at
          han har undersøgt sagen og at dette var det klart mest attraktive tilbud.

          De 3 forslag vedtages.

 

5.       Forslag fra medlemmerne

         a) Lars og Eva Heinrichson foreslår at der, hvis der opstår meget trafik efter indvielsen af
             Multihuset i Ladegårdsparken bør overvejes om der skal ske en lukning af Claus Norbysvej
             ved Ladegårdsparken og åbning mellem Ejler Urnesvej  og Claus Norbysvej.  Nogle er
             uenige i at det er en god idé.
             Bestyrelsen vil have forslaget med i tankerne fremover, hvis der viser sig et problem.

 

6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

          David Høen-Beck afgår efter tur, er villig til genvalg.

          René Grønborg afgår efter tur, er villig til genvalg.

          Begge genvælges.

 

 

7.       Valg af suppleant til bestyrelsen

          Eva Heinrichson afgår efter tur. Oscar Ditlevsen (PB 134) vælges.

 

8.       Valg af revisor

          Kurt Andersen (EU 69) afgår efter tur.

          Genvalgt in absentia.

 

9.       Valg af revisorsuppleant

          Thyge Nielsen afgår efter tur. Ikke villig til genvalg.

          Susanne Nielsen (BA 42) opstilles og vælges.

 

10.      Eventuelt

          Finn Madsen (BA 98) ønsker mere lys på Barsebæk. Der henvises til, at kommunen har taget
          beslutningen formentlig for at spare penge. Jens Kristensen (BA 120) har fået svar fra
          kommunen på, at der skal være lys på Peder Billesvej (stamvejen). De andre veje, der er lys
          på, hænger elektrisk sammen med Peder Billesvej og derfor slukkes gadebelysningen på nogle
          af de mindre veje ikke.

          Parkering i Barsebæk ved svømmehallen er et problem for beboerne. Bestyrelsen vil rette
          henvendelse til svømmeklubben.

          Finn Madsen (BA 98) ønsker fyrretræer fjernet i området. Jens Kristensen (BA 120) vil også
          have dem væk. Formanden svarer at kommunen er kontaktet for 2 år siden og der fandtes ikke
          gehør for at fjerne træerne. René Grønborg  supplerer med, at der dengang blev fjernet, hvad
          der kunne findes enighed om.

          Der stilles spørgsmål til hvad posten "diverse" på 250.000 på budgettet for 2012 dækker. Det
          forklares, at det er det samlede beløb til asfaltering afsat 2012 med de midler der er afsat ved
          tidligere og denne generalforsamling.