Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

 

Holbæk Slot Ladegaards Grundejerforening

Barsebæk, Claus Norbysvej, Ejler Urnesvej og Peder Billesvej.

Referat generalforsamling 11.03.2013.

Referent: Oscar Ditlevsen (PBV 134).

Antal fremmødte: 41 (inkl. bestyrelse).

1. Valg af dirigent

Valgt til dirigent blev Jens Kristensen, Barsebæk 120 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med dagsordenen i Ladegaardsposten.

2. Beretning fra bestyrelsen

Bestyrelsesformand Claus T Degn fremlagde årsberetningen.

"Ved sidste års generalforsamling blev Oscar Ditlevsen valgt som suppleant til bestyrelsen. Ved første
møde meddelte Martin Nielsen at han af arbejdsmæssige grunde ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Derfor konstituerede bestyrelsen sig med Oscar Ditlevsen som næstformand og Anders Egø som
kasserer.

Vi har fået asfalteret 5 af 9 stikveje i begyndelsen af efteråret.

Vinteren har til tider været hård og vi har en gang haft iværksat vores sneberedskab.

Sommerfesten samlede ca 50 børn og voksne. Vejret var perfekt i år men vi ville gerne have haft langt
flere deltagere. Bestyrelsen vil foreslå et tilsvarende arrangement 24. august 2013.
Fastelavn samlede i alt ca 100 børn og voksne på trods af vinterferie og sne.

I 2012 har der været en grundejer som ikke har betalt kontingent. Sagen har været overgivet til
inkasso men grundejeren skylder en lang række kreditorer og vi kommer sidst i denne kreditorrække.
Gælden vil dog vedblive med at stå som en skyldig post."

Ole Andersen (PBV 135) mente, at kun opsparing til reparation af veje blev vedtaget og ikke at
arbejdet faktisk skulle sættes i gang.
Claus T Degn og René Grønborg forsvarede, at det blev både diskuteret og indirekte besluttet at
udføre reparationer under hensyn til at holde sig indenfor budgetposten.

Per Madsen (BA 134) spørger om status på Knudstien (lys, vintervedligeholdelse, mv.)
René Grønborg forklarer, at kommunen er kontaktet og at grundejerforeningen skal afholde samtlige
udgifter for stien inklusive vintervedligeholdelse.
Claus T Degn supplerer med at den kommende bestyrelse vil undersøge muligheden for lys på stien.
Claus T Degn supplerer at der skiftes belysning i '13 og '14 på de steder der på nuværende tidspunkt
er kommunal belysning.

Bibs Egø (CN 18) spørger til det praktiske omkring snerydning da hun mener, at en del veje er blevet
overset i snerydningen.
René Grønborg siger, at den forklaring han har fået fra snerydningsfirmaet er, at når der holder
parkerede biler på vejen, så kan ploven ikke komme forbi og vejen bliver ikke ryddet for sne.

Beretningen godkendes enstemmigt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Overordnet set er regnskabet ca 5.000 kr dårligere end budgetteret. Underskuddet på ca 180.000 var budgetteret og relaterer sig til asfaltarbejdet.

Per Madsen (BA 134): Man kunne i budgettet for 2013 indskrive asfaltarbejdet i passiver for at indikere reservationen af pengene.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

a:  Forslag om fortsat opsparing til asfaltering af de private fællesveje (stikvejene) på Ejler Urnesvej og Claus Norbys Vej.

Forslaget vedtages enstemnigt

b:  Forslag om at i lighed med 2012 at afsætte et rammebeløb på 20.000 kr til snerydning på alle klasse D-veje i grundejerforeningen svarende til 8 -10 rydninger.

Ole Andersen (PBV 135) er fortørnet over, at beløbet ikke er øremærket men kan bruges på hvad som helst hvis posten ikke realiseres. Der var stor diskussion omkring det at afsætte et beløb i budgettet, som så bruges til noget andet. Finn Madsen (BA 98) foreslår at indkalde beboerne til en "fælles arbejdsdag" i forhold til at vedligeholde nogle grønne områder. Claus T Degn bemærkede at det tidligere havde været forsøgt uden held. Det blev dog sagt, at bestyrelsen bør have rimelig frihed til at disponere over økonomien.

Forslaget vedtages enstemnigt.

c: Kontingent på 900 kr foreslås Forslaget vedtages enstemnigt.

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

a:  Valg af formand Claus T Degn afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

b:  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anders Egø afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges. Oscar Ditlevsen afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

7.  Valg af suppleant til bestyrelsen

Jens Kristensen (BA 120) vælges.

8. Valg af revisor

Kurt Andersen afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

9. Valg af revisorsuppleant

Susanne Nielsen afgår efter tur Frank Jensen (BA 4) vælges.

10. Eventuelt

Der blev diskuteret følgende:

-At flytte indsnævringen imellem Ejler Urnesvej og Claus Norbysvej.
-Kan man gøre noget ved busdriften på Peder Billesvej ?
-Kan man begænse hastigheden på Peder Billesvej ?
-Vedligeholdelse af stien udfra betragtningen at personskader (folk der skvatter) kan drage
 foreningen til ansvar for mangel på vedligeholdelse.

 

Sommerfest lørdag d 24. august 2013 kl. 16.00 til ? på legepladsen i Barsebæk

Der udsendes tilmeldingsseddel
omkring d 1. august
men sæt allerede nu X i kalenderen