Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat generalforsamling 10.03.2014.

Referent: Oscar Ditlevsen (PBV 134).

Antal fremmødte:  34 (inkl. bestyrelse).

1. Valg af dirigent 

Valgt til dirigent blev Klaus Ole Møgelvang, Peder Billesvej 66 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med dagsordenen i Ladegaardsposten.

 

2. Beretning fra bestyrelsen

Bestyrelsesformand Claus T Degn fremlagde årsberetningen.

Vinteren har været meget mild. Vi har kun oplevet sne en enkelt gang og derfor har vi ikke haft brug for at aktivere vores sneberedskab. 

Sommerfesten i august samlede ca. 45 børn og voksne. Vejret var perfekt i år men vi ville gerne have haft langt flere deltagere. Bestyrelsen vil foreslå et tilsvarende arrangement 30. august 2014.

Fastelavn samlede i alt ca. 90 børn og voksne på trods af en regnfuld morgen. Det blev fuldt ud opvejet af at Holbæk Garden stillede med 63 musikanter. Der var godt fremmøde af udklædte børn og ligesom sidste år blev der uddelt slik, fastelavnsboller, drikkelse og gode præmier.

Der har ikke været foretaget asfaltarbejder i 2013 da der spares op til de sidste 4 veje. De resterende 4 stikveje bliver lavet i løbet af 2014 med opstart i eftersommeren forudsat punktet vedtages på generalforsamlingen.

Ved hjælp af advokat og inkassoforretning er det lykkedes at få inddrevet de sidste kontingentindbetalinger og der er ikke flere restancer.

Bemærkninger fra forsamlingen:

Ved sidste generalforsamling blev der rejst spørgsmål om lys på Knudstien. Flere ønsker at bestyrelsen følger mere op på dette. Bestyrelsen indhenter inden næste generalforsamling tilbud på at etablere lys på Knudsstien og samtidig får et overblik over de løbende driftsudgifter til belysningen. 

Beretningen godkendes enstemmigt. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Overordnet set er budgettet 5.000 bedre end budgetteret og vi kommer ud med et overskud i foreningen på 91.523,15 i forhold til budgetteret 59.500 og er dermed en betydelig forbedring i forhold til det budgetterede

Der er ingen restancer. Ekstra indtægter som følge af 15 rykkergebyrer og 1 inkassosag.

Bemærkning fra tidligere kasserer Klaus Ole Møgelvang fører til, at snerydning regnskabsteknisk skal sættes til 0 og at der ikke henlægges penge. Det gør så overskuddet større.

Budget 2014.

I forhold til budgettet for 2013 beregnes der at asfaltarbejdet skal afsluttes. Til dette arbejde afsættes 200.000 kr. Der budgetteres derfor med et underskud på 139.000 og man dermed forventer at vi ved næste års generalforsamling har en egenkapital i grundejerforeningen på ca 80.000 kr.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

a:  Forslag om fortsat opsparing til asfaltering af de private fællesveje (stikvejene) på Ejler Urnesvej og Claus Norbys Vej.

Forslaget vedtages enstemmigt

b:  Forslag om at i lighed med 2013 at afsætte et rammebeløb på 20.000 kr til snerydning på alle klasse D-veje i grundejerforeningen svarende til 8 - 10 rydninger.

Forslaget vedtages enstemmigt.

c:  Kontingent på 900 kr foreslås

Forslaget vedtages enstemmigt.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag er modtaget.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

David Høen-Beck (PBV 62) afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

René Grønborg (PBV 96) afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

 

7.  Valg af suppleant til bestyrelsen

Jens Kristensen (BA 120) afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

 

8.  Valg af revisor

Kurt Andersen (EU 69) afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

 

9.  Valg af revisorsuppleant

 Frank Jensen (BA 4) afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

 

10. Eventuelt

Der blev udtrykt glæde over at se hele Holbæk Garden ved den nyligt afholdte fastelavnsfest.Der blev spurgt til, hvorfor der ikke kan betales kontingent over betalingsservice. Bestyrelsen meddelte at det er en dyr løsning at tilmelde betalingen til NETS, hvorfor det har været fravalgt.

Den kommunale bevoksning langs Barsebæk blev diskuteret. Grundejerforeningen har ad flere omgange været i dialog med Holbæk kommune (landskabsarkitekt Kirsten Lundin) dog uden at have opnået et tilfredsstillende resultat. Sammen med Jens Kristensen (BA 120) forsøges endnu engang.

Hundelorte på stier. Mange oplever problemer med hundelorte. Claus T Degn (som forestår tømningen af skraldespanden på Knudstien) oplyser, at skraldespanden på Knudstien primært bruges til hundeposer, så mange hundeejere opfører sig ordentligt men at der til stadighed er nogle der ikke samler op efter deres hunde. Det vurderes, at det ikke er grundejerforeningens medlemmer som glemmer at rydde op efter deres hunde.