Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Generalforsamling 2015

Afholdt 09.03.2015 i Holbæk Bowlingcenter.

Mødt op: 61 personer og 15 fuldmagter

1. Valg af dirigent

 Valgt til dirigent blev Klaus-Ole Møgelvang, Peder Billesvej 66 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med dagsordenen i Ladegaardsposten.

2. Beretning fra bestyrelsen

Claus T Degn, PBV 144 fremlagde årsberetningen:

Jens Kristensen, BA 120 er tiltrådt i bestyrelsen som erstatning for David Høen-Beck, der er fraflyttet foreningen.

Vi har færdigasfalteret de resterende stikveje på EU.

Området har fået Fiber-Net fra SEAS-NVE installeret. Det har givet lidt problemer i forhold til vores nyasfalterede veje.

Vi har haft en mild vinter som har betydet, at der er blevet ryddet sne 1 gang.

Sommerfesten samlede 40 børn og voksne. Som konsekvens af lav tilslutning droppes sommerfesten.

Der er ingen restancer fra grundejerne.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Indtægt på 187.974,69 er ca. 5.000 højere end budgetteret. Det skyldes primært merindtægter ifm restanceinddrivelser.

På udgiftssiden har vi brugt næsten 30.000 mindre end budgetteret, primært med udslag i grønne områder.

Årets resultat betyder en underskud på 108.780 i forhold til budgetteret underskud på 139.600.

Årets underskud på 108.780 fratrækkes egenkapitalen som derved lander på 130.879,33

                      Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

 a: Forslag om i 2016 at renovere støttemuren på Knudsstien.

Eksisterende støttemur er en træ-mur som er etableret for 7 år siden og nu mørnet. Forslaget går på at få lavet en stensætning i 2016 hvor pengene hertil skal tages fra henlæggelser i 2015 og 2016.

Kommentar fra forsamlingen:

Spm 1: Der er interesse i at vide, hvordan muren etableres således at vi ikke hvert syvende år skal bekoste godt 80.000 til at renovere muren.

Svar 1: Bestyrelsen forklarer at det er en ”Holmegård” type mur med sten der limes således at stenene ikke kurer.

Kon: Forsamlingen vil se 3 tilbud. Det er for luftigt som forslaget ser ud lige nu. Generalforsamlingen finder det i orden med at tilsidesætte 40.000 i år. Ved generalforsamlingen 2016 vil man tage stilling til det resterende beløb samt endelig beslutte om projektet skal igangsættes.

 b: Forslag om at der etableres belysning på Knudsstien.

Kommunen vil ikke ofre penge på etablering af belysning på private fællesstier. Kommunen vil godt overtage driften hvis det etableres efter de regler som kommunen arbejder ud fra.

Der foreligger tilbud fra SEAS-NVE på modeller svarende til Vandtårnstien.

Der foreligger 3 tilbud fra HP Tennisanlæg med forskellige lampetyper.

For at opfylde de ønskede krav (belysningsklasse E2) er det nødvendigt med minimum 13 – 16 lamper jævnt fordelt på de 405 meter mellem EU og Vandtårnstien.

Lamperne placeres op mod skel til beboerne på PBV da denne placering giver bedst lys og mest ensartet placering.

Spm 1: Stien bruges af skolebørn. Kommunen bør påtage sig et ansvar.

Svar 1: Stien er ikke med i sti-planen og derfor er kommunen juridisk ikke forpligtet til at påtage sig ansvaret for stien.

Spm 2: Hvorfor skal lyset placeres på PBV-siden?

Svar 2: Det er af hensyn til det æstetiske i at lamperne står på en lige række med jævne mellemrum.

Spm 3: Vil man kunne bruge solcellelamper?

Svar 3: Som gadelampe vil en solcelle-drevet lampe ikke kunne svare sig. Der vil ikke blive genereret nok energi i vintermånederne til at holde lampen kørende.

Spm 4: Hvad skal der til for at drive lyset ift. at lade kommunen forestå driften?

Svar 4: Det stiller krav til en særlig lampetype med radiosender/modtager samt et bestemt kabeltype. Det fordyrer projektet med ca 25.000 kr. Bestyrelsen foreslår at vi selv driver anlægget. Herved bestemmer vi også selv, hvornår lyset skal være tændt.

1 stemmer imod

1 stemmer blank

59 fremmødte og 15 fuldmagter stemmer for

Forslaget vedtages

 c: Forslag om at hæve kontingent til 1000 kr. pr grundejer for 2015 og dermed finansiere projektet i indeværende år.

 Ændringsforslag til finansieringen fremsat af Per Madsen BA 132

Reducere snerydning med 30.000

Reducere egenkapitalen med 100.000

Resterende 70.000 opkræves ved siden af det ordinære kontingent i 2015 (ca. 400 kr. per grundejer).

Ændringsforslaget vedtages med 53 for og 18 imod. Dermed bortfalder bestyrelsens forslag til finansieringen af belysningsprojektet.

 d: Ikke aktuel da punkt c blev vedtaget.

5. Forslag fra medlemmerne

Forslag om alternativ finansiering. Se ovenfor.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Claus T Degn genvalgt som formand.

Anders Egø genvalgt.

Oscar Davidsen genvalgt.

7. Valg at suppleanter

Stig Strobel, EU 16 valgt.

8. Valg af revisor

Kurt Andersen, EU 69 genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant

Frank Jensen, BA 4 genvalgt

10. Eventuelt

Spm 1: Kan der gøres noget ved træerne langs Ringstedvejen?

Svar 1: Vi skal gerne rette henvendelse til kommunen om at beskære træerne.

Spm 2: Kan der blive sat en ekstra skraldespand op i enden ved Vandtårnstien?

Svar 2: Vil blive opsat.

Spm 3: Er der kommet noget ud af arbejdet med at få sænket trafikken på PBV?

Svar 3: Det er en kommunal vej (med busdrift). Der er foretaget en kommunal fartmåling som ikke har givet anledning til bekymring eller adfærdsregulerende tiltag.

Spm: Hvorledes kan man håndtere Gennemkørsel forbudt på PBV og fartoverskridelser ?

Svar: Bestyrelsen kontakter politiet aht ekstra kontrol.