Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik


Generalforsamling 2016

Afholdt 07.03.2015 i Holbæk Bowlingcenter.

Mødt op: 22 personer (inklusive bestyrelsen)

1. Valg af dirigent

Valgt til dirigent blev Klaus-Ole Møgelvang, Peder Billesvej 66 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med dagsordenen i Ladegaardsposten.

2. Beretning fra bestyrelsen

Claus T Degn, PBV 144 fremlagde årsberetningen:

Efter vores ordinære generalforsamling d 09.03.2015, hvor etableringen af belysningen på Knudstien blev vedtaget så har der været afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev besluttet at etablere belysningen med 16 master. Etableringen af belysningen skete først i efteråret da der var leveringsproblemer på armaturerne. Resultatet er vi meget tilfredse med ligesom der har været mange positive tilbagemeldinger fra grundejerne. Samtidig blev der opsat en ekstra skraldespand på Knudstien.

På sidste generalforsamling blev der forespurgt om en trafiksanering af Peder Billesvej.

Bestyrelsen er i dialog med Holbæk kommune og der arbejdes på at få indført en 40-km hastighedsbegrænsning.

Der er startet en dialog med Holbæk kommune omkring beskæring af de træer som er mellem Ejler Urnesvej 9, 19, 29, 39, 49, 59 og 69 samt Claus Norbysvej 12 og 22 og Gl Ringstedvej.

De berørte grundejere inviteres på et senere tidspunkt til en besigtigelse sammen med folk fra Holbæk kommune.

Fastelavn samlede ca. 100 børn og voksne og det foregik i flot solskinsvejr.

Der har været 14 restancer og 4 inkassoforretninger ifm betaling af kontingent for 2015 men 0alle restancer er nu inddrevet.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Indtægt på 266.728,68 er ca. 2.500 højere end budgetteret. Det skyldes primært merindtægter ifm restanceinddrivelser.

På udgiftssiden har vi brugt næsten 25.000 mindre end budgetteret, primært med udslag i grønne områder.

Årets resultat betyder et underskud på 53.735,14 i forhold til budgetteret underskud på 90.425.

Årets underskud på 53.735,14 fratrækkes egenkapitalen som derved lander på 77.141,19.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

I forlængelse af dette gennemgik kasseren budgettet for 2016.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

a. Forslag om i 2016 at renovere støttemuren på Knudstien. Der opsættes en støttemur af sten (Holmegård Makro Kantblok 21x42x14 cm, se evt mere på http://brochure.ibf.dk/Belgning/Belgningssten/IBFHolmegaard Specnet270508/) til erstatning for den nuværende støttemur af træ. Der er opsparet 40.000 kr i 2015 og de resterende 40.000 kr opspares i 2016.

Kommentar fra forsamlingen:

Spm 1: Hvorfor er der ikke indhentet tilbud på en støbt betonmur eller en anden type mur ?

Svar 1: Bestyrelsen har valgt et forslag, hvor der anvendes de nævnte Holmegård Makro Kantblok. Der var også andre muligheder men det er det valg som bestyrelsen har truffet. Ud fra ønsket til sten, så er der indhentet tilbud fra 3 forskellige firmaer. Priserne er hhv 67.778 kr, 79.250 kr samt 85.750 kr. Bestyrelsen ønsker et vist råderum ifm den endelige aftale med firmaet og ønsker derfor en beløbsramme på 80.000 kr.

Spm 2: Hvilken garanti er der for at muren ikke vælter eller går i stykker ?

Svar 2: Firmaerne kan kun give garanti på materialerne, men ved at de pågældende firmaer er hhv anlægsgartnere og entreprenører så er det faglige arbejde i orden.

Spm 3: Er naboerne til støttemuren blevet spurgt?

Svar 3: Nej da støttemuren er på grundejerforeningens område.

Da afstemning ved håndsoprækning viste meget tæt løb mellem ja og nej, så blev det besluttet at der skulle være skriftlig afstemning. Hver grundejer har 2 stemmer. Som stemmetæller blev valgt Frank Jensen BA 4.

Resultatet af afstemningen blev: 25 ja, 22 nej, dvs. forslaget vedtaget.

b. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 1.200 kr til betaling pr 31.05.2016.

Forslaget vedtaget.

5. Forslag fra medlemmerne

Der var indkommet et forslag fra Lauge Voldby, BA 128:

”Grundejerforeningen tilmelder sig Nabohjælp for at sikre området mod indbrud”.

Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe sammen med interesserede grundejere.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jens Kristensen, BA 120 blev genvalgt.

René Grønborg, PBV 96 blev genvalgt.

7. Valg at suppleanter

Frank Jensen, BA 4 blev valgt.

8. Valg af revisor

Kurt Andersen, EU 69 genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant

Frank Jensen, BA 4 genvalgt

10. Eventuelt

Der opfordres til at grundejerne der har have ud mod de private fællesveje på Ejler Urnesvej og Claus Norbysvej sørger for at klippe hækken og fjerne ukrudt således at asfalten ikke ødelægges.

Spm: Kan hjemmesiden ikke komme til at indholde eksempelvis indkaldeleser til generalforsamling og andre ting?

Svar: Den nuværende hjemmeside (www.hslg.dk) er en enkelt hjemmeside som er relativ let at vedligeholde. Hvis indholdet af hjemmesiden skal udvides, så kræver det at der lægges et væsentlig større arbejde i det.

Spm: Grundejere BA 128 – 140 mangler reaktion fra Holbæk kommune omkring beskæring af

træer mm langs Vandtårnsstien.

Svar: Bestyrelsen prøver at kontakte kommunen.