Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

 

Afholdt 06.03.2017 i Holbæk Bowlingcenter.

Mødt op: 34 personer og 0 fuldmagter

1. Valg af dirigent

Valgt til dirigent blev Helge Floth, PBV 58 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med dagsordenen i Ladegaardsposten.

2. Beretning fra bestyrelsen

Claus T Degn, PBV 144 fremlagde årsberetningen.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at etablere en støttemur på Knudstien. Arbejdet med dette blev færdiggjort sidste efterår. Vi synes selv, at resultatet er meget flot. Det afsatte beløb på 80.000 kr blev ikke brugt idet det kun blev 67.778 kr.

Vi har i efteråret fået installeret et astronomisk ur til styring af belysningen på Knudstien. Dette bevirker at lyset nu tænder/slukker samtidig med solens nedgangs og opgangstider.

I foråret 2016 var der desværre hærværk mod den nye skraldespand på Knudstien. Skraldespanden er nu flyttet til et andet sted og samtidig støbt fast.

Der har været en dialog med Holbæk kommune omkring beskæring af de træer som er mellem EU 9, 19, 29, 39, 49, 59 og 69 samt CN 12 og 22 og Gl Ringstedvej. Der er desværre ingen mulighed for at forlange beskæring af træerne med bestemmelserne i hegnsloven. Kommunen har dog efterfølgende foretaget en mindre beskæring af træerne.

Fastelavn samlede ca. 120 børn og voksne og det foregik i nogenlunde vejr.

Kassereren vil senere komme ind på status på restancer og inkasso.

Af kommende arbejdsopgaver til bestyrelsen kan blandt andet nævnes udarbejdelsen af et idekatalog til en legepladssanering ligesom planerne for den nuværende Holbæk Svømmehal når Holbæk Sportsby står færdig skal debatteres i grundejerforeningen.

Dette er samtidig min sidste beretning efter 10 spændende år som formand for grundejerforeningen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Indtægt på 245.158,24 kr er ca. 750 kr mindre end budgetteret. Det skyldes primært lave renteindtægter og manglende gebyrer for rykkere.

På udgiftssiden har vi brugt 52.485,72 kr mindre end budgetteret, primært med udslag i grønne områder.

Årets resultat er et overskud på 105.737,79 kr i forhold til budgetteret overskud på 30.375 kr.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

  a: Fastsættelse af kontingent på 900 kr.

Vedtaget enstemmigt

5. Forslag fra medlemmerne

   1. Velkomstpjece til nyindflyttere

Forslag fra Bibs Egø, CN 18.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg som Formand: Udsat til ekstraordinær Generalforsamling. Oscar, som tidligere havde meldt sig som interesseret i formandsposten var desværre nødt til at trække sig af personlige årsager.

Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling efter påske med det eneste punkt på dagsordenen at vælge ny formand.

Valg til bestyrelsen:

Oscar Ditlevsen genvalgt.

Anders Egø genvalgt.

7. Valg at suppleanter

Frank Jensen, EU 30 genvalgt

8. Valg af revisor

Kurt Andersen, EU 69 genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant

Frank Jensen, EU 30 genvalgt

10. Eventuelt

 a. Nabohjælp

Claus T Degn orienterede om Nabohjælp og uddelte nogle pjecer. Ideen går på at man tilmelder sig og i programmet så danner passende grupper.