Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat af Generalforsamling

Afholdt d. 5/3. 2018

 

5. marts 2018 afholdtes der generalforsamling i Mega Bowl, Holbæk.

Referent: Oscar Ditlevsen

Antal fremmødte: 25

 

1.  Valg af dirigent

Valgt til dirigent blev Klaus Møgelvang, PB 66 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt tidsmæssigt, og med dagsordenen i Ladegaardsposten.

 

2.  Beretning fra bestyrelsen

Anders Egø, CN 18 fremlagde årsberetningen:

Der er udarbejdet en Velkomstpjece som er givet til alle nye husejere.

Da der på sidste års ordinære generalforsamling ikke blev valgt ny formand blev der i 2017 afholdt ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge ny formand. Valget faldt på Anders Egø CN 18. Suppleant Frank Jensen EU 30 blev indvalgt som kasser i stedet for Anders som i forbindelse med sin formandspost er fratrådt som kasser.

Der har været af holdt møde omkring fornyelse af Legepladsen. Der deltog 6 i mødet, hvilket må siges at være udtryk enten for manglende interessere eller at bestyrelsen kan vedligeholde efter bedste evne. Vi havde forventet et større tilslutning.
Forslag til fornyelse er stadig velkommen og kan stiles til den ansvarlige for de grønne områder, Rene Grønborg PBV 96.

De nærtliggende parceller hvis haver der grænser op til fællesarealet er blev oplyst at den hæk der på nuværende tidspunkt står på fællesområdet vil blive fjernet og muligvis også det større buskads ved legepladsen. Etablering af egen ny hæk på egen matrikel er mulig.
Oprydningen vil blive foretaget i år 2021 eller senere.

Vi havde god tilslutning til Fastelavn og det er rart at se beboerne slutte op om arrangementer. Vi havde igen Holbæk Garden til at spille foreningen op på sin vej i området og vi estimerer at hen imod 120 børn og voksne deltog i arrangementer med særdeles originale udklædninger, som også blev belønnet med præmiegaver.

Foreningens hjemmeside ophører og vi skal have fundet en ny løsning. Dermed sagt at vi skal have fundet en som vil overtage udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside.

Der er ingen restancer fra grundejerne.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Indtægt på 184.486,98 matcher i stor grad budgettet.

På udgiftssiden har vi brugt ca. 35.000 mindre end budgetteret, primært med udslag i grønne områder.

Årets resultat betyder et overskud på 108.369,77 i forhold til et budgetteret overskud på 51.475 og Egenkapitalen ved udgangen af 2017 var derfor på 291.251,75

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

a: Fastsættelse af kontingent på 800 kr. Nedsættelsen af kontingentet hænger sammen med at vores egenkapital er på et niveau hvor vi ikke er fokuseret på at hæve den. Samtidig har vi estimeret et udgiftsniveau som vi mener er mere retvisende.

b: Der lægges op til fra forsamlingen at rammen for fornyelsen af legepladsen hæves fra 25.000 til 40.000

Vedtaget enstemmigt

 

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag modtaget

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen:
Rene Grønborg PB 96 genvalgt.
Frank Jensen EU 30 genvalgt.
Jens Kristensen BA 120 genvalgt

 

7. Valg at suppleanter

John Olsen PB 44

 

8. Valg af revisor

Kurt Andersen, EU 69 genvalgt.

 

9. Valg af revisorsuppleant

Claus Degn PB 144

 

10. Eventuelt

  1. Græsslåning – restgræs bør samles op
    René vil følge op på den opgave

  2. Problemer med katte. Kan der sættes fælder op. Det forlyder at der fra kommunal side ikke er penge til at det kan klares derfra.