Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat af Generalforsamling

Afholdt d. 12/3. 2019

 

12. marts 2019 afholdtes der generalforsamling i Holbæk Mega Bowl.

Antal fremmødte: 23 + bestyrelsen

 

1.  Valg af dirigent

Valget af dirigent blev Klaus-Ole Møgelvang, PBV 66 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med dagsordenen i Ladegaardsposten.

 

2.  Formandens beretning

I bestyrelsen er der i 2018 sket en udskiftning således at Rene Grønborg er udtrådt og i hans sted er suppleanten John Olsen indtrådt. Vi takker Rene Grønborg for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen hvor han primært håndterede de grønne områder.

På generalforsamlingen i 2018 blev man enige om at påbegynde renoveringen af legepladsen men grundet udskiftning i bestyrelsen og rigtig godt sommervejr fik vi først gang i processen i efteråret 2018 hvor ansvaret overgik til John Olsen og Jens som allerede har startet op med rydning af området.

Da vi kom så sent i gang med legepladsen nåede vi ikke alt det vi havde planlagt, men vi er godt i gang og kan nævne at de ting vi har på listen blandt andet omfatter:

  • Renovering og maling af eksisterende ting
  • Opsætning af flere borde/bænke
  • Renovering af sandkasse
  • Evt. nedgravning af båd og opsætning af legehus
  • Renovering af gyngestativ
  • Generelle vedligeholdelsesting

I samme forbindelse kontakter vi igen de 3 – 4 medlemmer der bor oppe i legepladsens høje ende og minder dem om at vi næste vinter vil rydde det buskads/hegn, som uretmæssig har dannet afslutning på deres grunde ud til legepladsen.

I årets løb har der været en enkelt henvendelse om, om vi kunne trykke de vedtagne regler for motordrevne haveredskaber i Ladegaardsposten, og det vil vi gøre en enkelt gang. Alle nye beboere får ved indflytning udleveret Velkommenpjecen som vi lavede sidste år. Her står de samme vedtagne regler, som jo er en vejledning, da bestyrelsen hverken kan eller vil lege politibetjente.

Det har i forbindelse med inddrivelse af kontingentet været nødvendigt at udsende 11 rykkere, og senere at starte 2 inkassosager. Alle fordringer kom i hus.

I forbindelse med den ene inkasso beklagede skyldneren sig over at indbetalingsdatoen der er trykt på girokortet er misvisende. Det blev forklaret at der i teksten på rykkeren står at pengene (der gives 10 dages respit) skal stå på vores konto inden 10 dage. Det er debatteret i bestyrelsen og vi fastholder denne ordlyd og sidste indbetalingsdato. Vores medlemmer har trods alt haft nogle dage i april – hele maj – 8 dage inden rykker udsendes og derefter 10 dage til at betale det beskedne kontingent.

Den årlige Fastelavnsfest med tøndeslagning var igen i år et tilløbsstykke med mere end 100 børn og voksne.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Indtægt på 162.995 kr. matcher det budgetterede 162.700 kr.
På udgiftssiden har vi brugt næsten 55.000 kr. mindre end budgetteret. Der har været mindre udgifter på stort set samtlige poster, men primært de grønne områder gør udslag med ca. 50.000 kr. mindre udgifter end budgetteret.

Af de 50.000 kr. bidrager
”Glatførebekæmpelse” med 28.000 kr.
”Drift” med 10.000 kr.
”Legeplads” med 7.000 kr.

Årets resultat betyder et overskud på 56.979 kr. som tillægges egenkapitalen som derved lander på 348.231,03 kr.

Regnskabet godkendes enstemmigt

 

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

a: Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår 800 kr. med betalingsdato 31.05.2019
Bestyrelsens forslag godkendes enstemmigt

b: Bestyrelsen vil gerne fortsat renovere legepladsen og foreslår at afsætte 25.000 kr. til dette formål.

Kommentar fra forsamlingen:
Der var generel konsensus fra forsamlingen om at beløbet er for lavt. Man vil gerne opgradere legepladsen og bestyrelsen er blevet bedt om at se på muligheder og løsninger for dette.

Bestyrelsen fik enstemmigt godkendt beløbet men samtidig også mandat til at undersøge muligheder og pris for en større renovering som kan fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

I forbindelse med renoveringsprojektet vil bestyrelsen give medlemmer mulighed for at deltage med ideer. Der vil blive udmeldt mere information og kontaktdetaljer i foråret.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag modtaget

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Anders Egø CN 18 genvælges som formand
Oscar Ditlevsen PBV 132 genvælges
John Olsen afgår som suppleant og indvælges til bestyrelsen
Natasja Alblas BA 114 indvælges i bestyrelsen

 

7. Valg at suppleanter

Marianne Vallentin EU 49 vælges

 

8. Valg af revisor

Claus Degn PBV 144 vælges

 

9. Valg af revisorsuppleant

Martin Lauritzen BA 106

 

10. Eventuelt

Der var rigtig gode kommentarer omkring fastelavnsarrangementet.
Forslag til nye arrangementer modtages.

Nogle undrede sig over en ufærdig snerydning på EU og CN. Der blev præciseret af Klaus-Ole Møgelvang at en ny lovændring foreskriver at kommunen skal rydde for sne hvor husene ikke har direkte udgang til offentlig vej og derfor vil man kunne se en til tider lidt sporadisk snerydning fra kommunens side