Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat af Generalforsamling

Afholdt d. 19/8. 2020 på "Vadestedet"

 

Antal fremmødte: 30 personer og 0 fuldmagter

 

1.  Valg af dirigent

Valgt til dirigent blev Klaus Møgelvang, PB 66 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt tidsmæssigt, og med dagsordenen i Ladegaardsposten

 

2.  Beretning fra bestyrelsen

Anders Egø, CN 18 fremlagde årsberetningen: 

Siden sidste år har vi i bestyrelsen arbejdet på at få renoveret vores legeplads. Vi besluttede at invitere to velrenommerede firmaer til at give bud på en ny legeplads med de sikkerhedskrav der stilles i dag. Valget fra bestyrelsens side blev en legeplads fra det danske firma Samm – Sall til kr. 168.750,00 inkl. 15 års garanti. 

På en ekstraordinær generalforsamling 9/10 blev der med stor majoritet bevilliget kr. 170.000 til den nye legeplads. Pengene blev taget fra Egenkapitalen, og samtidig er der lavet en vedligeholdelseskontrakt på 5 år til kr. 2.500 pr. år incl. smårep., disse tages af driftsbudgettet. 

Legepladsen stod færdig i uge 10 i 2020 og umiddelbart efter godkendt af Kommunen. 

Den 23. februar i år afholdt foreningen den årlige tøndeslagningsfest for sidste gang på den gamle legeplads. Vi havde igen Holbæk Garden til at spille foreningen op på sin vej i området og vi estimerer at hen imod 120 børn og voksne deltog i arrangementer med særdeles originale udklædninger, som udover Konger og Dronninger også blev belønnet med præmiegaver. Det er rart at se at beboerne fortsat slutter godt op om arrangementet. 

For de af jer der har haft kontakt med kommunen vedr. Råger på Barsebæk stamvej, blev der sidste år givet tilladelse til regulering, men pga. skyderi i Ladegårdsparken umiddelbart inden valgte kommunen at udsætte reguleringen til i år. Kommunen tager selv fornyet henvendelse til relevante myndigheder for at forny tilladelsen. 

Bestyrelsen opfordrer alle der ikke har meldt sig til elektronisk Nyhedsbrev om at gøre det. Send en mail til: bestyrelse@hslg.dk Det samme gælder hvis man ønsker opkrævninger tilsendt elektronisk, det kræver bare at kassereren altid har den korrekte mailadresse til dem der ønsker det. Bestyrelsen kan i så fald ikke pålægges et ansvar for at de tilmeldte ikke har fået de kommende opkrævninger, med fare for rykkergebyr og evt. inkasso. 

Beretningen godkendt

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Indtægt på 163.651,25 matcher i stor grad budgettet. 

På udgiftssiden har vi brugt ca. 74.000 mindre end budgetteret, primært med udslag i grønne områder og glatførebekæmpelse. Årets resultat betyder et overskud på 74.000 i forhold til et budgetteret overskud på 2.100 og Egenkapitalen ved udgangen af 2019 var derfor på 422.284,31 

EU8 ytrede undren over at posten for administration er noget højere end normalt og budgetteret. Forklaringen fra kassereren er at posten indeholder et bestyrelsesarrangement + den ekstraordinære generalforsamling. 

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

a: Fastsættelse af kontingent på 800 kr. Fortsættelsen at det lave kontingent hænger sammen med at vi estimerer udgiftsniveauet for 2020 til ikke at stige. 

Vi har for 2020 ikke store anlægs- eller vedligeholdelsesprojekter i støbeskeen og da vores egenkapital har et niveau hvor yderligere polstring ikke er nødvendig for at imødekomme pludselige hændelser, bibeholdes det lave kontingent.

Forslag vedtages

 

5. Forslag fra medlemmerne

SPM: Kan vi på en måde bremse folk fra at køre omkring og igennem helleanlægget på EU? 

Punktet blev diskuteret. Foreningen kan ikke gøre noget selv men bestyrelsen vil snakke med kommunen om de kan gøres noget aktivt for at forhindre denne gennemkørsel udenom anlægget. 

Der har været en henvendelse fra en ejendom på Peder Billesvej ang. hastighedsregulering, den er videresendt til kommunen, der efter Corona-nedlukning har svaret at man vil foranstalte trafiktælling/hastighedsmåling på Peder Billesvej efter sommerperioden. Der har også til denne indkaldelse været henvendelse fra ejendom på Ejler Urnesvej om for høj fart og ønske om vejbump. Denne sendes også til Kommunen, så må vi se hvad der sker.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen:
Frank Jensen EU 30. Genvalgt.
Jens Kristensen BA 120. Genvalgt

 

7. Valg at suppleanter

Marianne Vallentin er genvalgt

 

8. Valg af revisor

Claus Degn PBV 144 genvalgt

 

9. Valg af revisorsuppleant

Martin Lauritzen genvalgt

 

10. Eventuelt

a. Hvor BB løber ud i CN: Undlad at skære svinget
Svar/Opfordring: For mange skærer svinget mellem CN og BB for kraftigt. Folk er bekymret da man på BB ikke kan se de kørende på CN og derfor er risikoen for uheld og påkørsler af cyklister stor ved skæring af svinget.
Vi vil gerne opfordre folk til at udvise forsigtighed i det venstresving. 

b. Det er observeret at nogle hække vokser ud over fortov. Kan vi pålægge at folk klipper deres hæk?
Svar/Opfordring: Bestyrelsen kan ikke direkte pålægge folk at klippe hæk, men det kan kommunen. Kommunen kan pålægge grundejeren at klippe hæk hvis denne er til gene for sikker færdsel.
Bestyrelsen opfordrer derfor kraftigt folk til at holde deres hæk så man kan passere sikkert forbi uden at skulle ud på vejen. 

c. Det er observeret at den sidste lampe på stien kan ikke ses pga tilvoksning. Svar/Opfordring: Ligesom pkt b vedrørende hæk kan vi ikke pålægge en beboer at holde sin bevoksning så lys på stien ikke hindres. Bestyrelsen har dog indvilliget i at gå forbi og rette henvendelse som ”neutral” aktør da vi alle – specielt i de mørke perioder har gavn af en ordentlig oplyst sti.