Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat af Generalforsamling

Afholdt d. 25/5 2021

 

Referent: Oscar Ditlevsen PB 134. Antal fremmødte: 30 (inkl. bestyrelse). Fra bestyrelsen deltog: Anders Egø, Oscar Ditlevsen, Frank S. Jensen og John Olsen

 

1.  Valg af dirigent

Valgt til dirigent blev Klaus Ole Møgelvang, PB 66 som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt tidsmæssigt, og med dagsordenen i Ladegaardsposten.

 

2.  Beretning fra bestyrelsen

Bestyrelsesformand Anders Egø fremlagde årsberetningen. 

På grund af Covid-19 opkrævede foreningen i juni et acontobeløb på kr. 800 fra medlemmerne, for foreningens fortsatte drift. På den efterfølgende forsinkede generalforsamling 19-08-20 blev det opkrævede beløb godkendt som kontingent. Efter henvendelse fra et medlem ang. Ladegaardsparkens nye parkeringbetingelse pr 01-01-21, har foreningen rettet henvendelse til kommunen om dialog om flere parkeringsrestriktioner i området. Efter flere henvendelser og endelig en mail til Borgmesteren kom der retursvar fra Parkeringsenheden midt i januar. Efter en god dialog om de massive parkeringsproblemer på Claus Norbysvej stamvej blev der opsat et parkering forbudt skilt mere, og efter en uges indkøring er der nu tilsyneladende ikke flere uheldige parkeringer på stamvejen. Hvis vores beboere er generet af uhensigtsmæssige parkeringer, skal man rette henvendelse til Holbæk Kommune Parkeringsenheden. 

Vores Fastelavnsfest blev i år aflyst, mest synd for børnene. 

Som så mange andre små foreninger blev vores foreningskonto med udgang af januar 2021 spærret så vi i 1½ mdr. ikke har kunnet komme til vores penge. Det var vores egen skyld, da vi overså et internt brev i Netbanken 

Jeg vil opfordre alle der ikke har meldt sig til elektronisk Nyhedsbrev om at gøre det. Send en mail til: bestyrelse@hslg.dk Det samme gælder hvis man ønsker opkrævninger tilsendt elektronisk, det kræver bare at kassereren altid har den korrekte mailadresse til dem der ønsker det. 

Bestyrelsen kan i så fald ikke pålægges et ansvar for at de tilmeldte ikke har fået de kommende opkrævninger, med fare for rykkergebyr og evt. inkasso. Vi skelner mellem Nyhedsbreve og opkrævninger, så vær præcis i jeres mail om det. 

Beretningen godkendes enstemmigt.  

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

På grund af et budgetteret merforbrug til legeplads på kr. 195.000 kommer vi ud med et underskud i foreningen på 117.673,80. Det er 30.000 bedre end budgetteret.

Der er ingen restancer. Vi har lidt ekstra indtægter som følge af 9 rykkergebyrer og 2 inkassosager.

Budgettet for 2021 har et beregnet overskud på kr. 21.900.

Regnskabet godkendes enstemmigt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

a: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kr. 800 med betalingsdato 31.05.2021

Forslaget vedtages enstemmigt

 

5. Forslag fra medlemmerne

a: Forslag om flere trin på stigen op til rutsjebanen på legepladsen:
Hvis der kommer flere trin bliver der ”hovedklemmeafstand” mellem nogle af trinnene, så det kan vi ikke.

b: Forslag om skiltning på legepladsen der vil forbyde andre end grundejerforenings medlemmer at komme på legepladsen:
Ifølge foreningens advokat har vi alle forpligtelser men ingen rettigheder på det jordstykke, der er udlagt til foreningen. Altså ingen forbud mod at komme på pladsen. Vi må dog forny skiltning om ”Hunde forbudt”.

c: Forslag om at oprette en Facebookgruppe til forskellige sociale formål:
Det blev vedtaget at forslagsstillerne kunne oprette en privat gruppe og runddele flyers, så kunne interesserede tilmelde sig direkte til forslagsstillerne, altså uden at indblande Grundejerforeningen.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Anders Egø CN18 afgår efter tur, er villig til genvalg.
Anders Egø genvælges til formand. 

Oscar Ditlevsen afgår efter tur, ønsker ikke genvalg. 

John Olsen PB 44 afgår efter tur, modtager genvalg. 

Natasja Alblas afgår efter tur, ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Karen Rolsted EU 63 og Martin Lauritzen BA 106 til de ledige pladser.
John Olsen, Karen Rolsted og Martin Lauritzen blev enstemmigt valgt 

 

7. Valg at suppleanter

Marianne Vallentin EU 49 afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

 

8. Valg af revisor

Claus Degn PB 144 afgår efter tur, er villig til genvalg. Genvælges.

 

9. Valg af revisorsuppleant

Finn Johansen PB 47 vælges

 

10. Eventuelt

Der var ingen emner til eventuelt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.